innOvation – et kunstfagdidaktisk prosjekt

I strategiplanen for Det kunstfaglige fakultet 2009-2013 er det et uttalt mål at fakultetet skal gi utdanninger med høy faglig kvalitet. Dette skal blant annet ivaretas ved å:

 • Utvikle og heve de ansattes faglige og pedagogiske kompetanse
 • Evaluere, utvikle og forbedre undervisningen
 • Styrke og videreutvikle samhandlingen med praksisfeltet slik at studentene får relevante faglige erfaringer
 • utvikle undervisnings- og veiledningsformer, samt 
metodikk tilpasset kunstfagene
 • søke finansiering til FoU-prosjekter gjennom norsk forskningsråd

 

Prosjektskisse for “InnOvation”

Det kunstfaglige fakultet er tilbyr i dag blant annet pedagogiske utdanninger i musikk og i drama. Disse fagene undervises både i grunnskoler og frivillig kulturliv. Som en viktig arena for utdanning av pedagogisk personale både regionalt og nasjonalt er det viktig at vi ligger i forkant og er nyskapende både i utdanning av pedagoger og kulturarbeidere, men også er nytenkende i forståelsen av hva kunstpedagogisk praksis er og kan være.

Dette prosjektet fokuserer spesielt på fagene slik de undervises i kulturskoler og lignende, men kunnskapen prosjektet skal bibringe vil kunne overføres til kunstfagene i alle typer undervisning.

Det kunstfaglige fakultet ønsker å utvikle en undervisningsmodell (“Tromsømodellen”) som ivaretar både de kunstneriske, håndverksmessige og pedagogiske aspektene ved kunstpedagogisk virksomhet. Kunstfagene står sentralt i menneskers læring og generelle dannelse (Kjerschow 2000, Eisner 2002), men prosjekter som Bamford (2008/2012) viser at det må være god kvalitet på den kunstfaglige undervisningen for at disse fagene skal bidra til barn og unges kreativitet og læring.

Basert på det man vet om barns læring og estetiske utvikling, ønsker vi å gå et skritt videre mot en praktisk virkelighet. Ved å starte et bredt forsknings- og utviklingsprosjekt ved det kunstfaglige fakultet, vil vi både belyse ulike sider ved kunstpedagogikken, og samtidig plassere etablere fakultetet som et praksisnært og nytenkende fakultet.

Prosjektets mål er å utdanne svært gode pedagoger til det kunstfaglige feltet gjennom:

 • studier av hvordan det undervises i dag (kartlegging/bakgrunn)
 • aksjonsprosjekter som prøver ut nye metoder i tett samarbeid med praksisfeltet
 • videreutvikling og endring av praksisundervisningen ved Musikkonservatoriet
 • videreutdanning av praksisveiledere både ved Musikkonservatoriet
 • utforsking av læringsplattformer som WOP-teknologien kan bidra med
 • tett samarbeid mellom lærere på kulturskoler og lærere og studenter på Musikkonservatoriet (månedlige møter)
 • 2 stipendiatstillinger med tilknytning til prosjektet
 • utarbeidelse av undervisningsmateriell i tilknytning til prosjektet
 • publikasjoner av forskningsartikler og rapporter

Det pedagogisk-teoretiske grunnlaget for prosjektet er fundert i et læringssyn som bygger på sosiokulturelle teorier hvor man vektlegger måtene mennesker tilegner seg kunnskaper og ferdigheter i tett interaksjon med aktørene og kulturen de omgis av. Undervisning handler om å hjelpe eleven å bli en deltaker i en sosial og kulturell praksis. Vi ønsker et fokus på elevens læring gjennom aktiv deltakelse på kulturens ulike arenaer. Erfaringsbasert læring og læringsstrategier er sentrale begreper i prosjektet (se Kunnskapsløftet 06). Undervisningsfilosofien skal forankres i kunstfagenes egenverdi og deres allmenndannende potensial.

Prosjektet skal bidra til Universitetets strategiske målsettinger om

 • Å utdanne kandidater som er attraktive på arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt
 • Å gjennom samarbeid med praksisfeltet ha en nyskapende tilnærming til praksis i utdanningene